جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

جامعه شناسی برای زندگی

جامعه و پژوهش

بسیار پیش می آید که در مورد موضوعی در جامعه، سیاست، اقتصاد و مانند اینها نگاهی انتقادی داریم. یعنی به چیزهایی بر می خوریم که فکر می کنیم نادرست هستند و نباید این گونه می بودند. یا اینکه در ذهن مان درباره موضوعی پرسشی داریم که هر از چند گاهی، به بهانه ای دوباره طرح می شود. خیلی وقت ها هم پیش می آید که در مورد مسأله ای پیش خودمان غر و لند می کنیم یا توی تاکسی و اتوبوس و مترو یا محل کار و تحصیل انتقادات پراکنده ای راجع به موضوعات مختلف می شنویم.

در این بخش کاری جز مکتوب و منتشر کردن همین انتقادات پراکنده نخواهیم کرد. این نکته مهم است که خیلی وقت ها نکاتی به ذهن ما می رسد که به ذهن مسئولین و برنامه ریزان نرسیده است و یا اینکه در مورد مسأله ای با آنان اختلاف نظر داریم. گاهی هم مسأله به مردم و جامعه بر می گردد. به هر حال، هدف از طرح نکته های انتقادی خواه نسبت به مردم و خواه نسبت به مسئولان و برنامه ریزان- اصلاح و بهبود است. بهترین استدلال این است که دوست خوب کسی نیست که در مقابل بدی های دوستش سکوت و تأیید پیشه کند تا روزی فرا برسد که این ایرادات دامن او را بگیرد؛ بلکه دوست خوب کسی است که معایب و ایرادات را متذکر شود تا برطرف کردن آنها راه آسیب پذیری را سد کند.

بنابراین، در کنار سایر مطالب، گهگاهی نیز یادداشتی انتقادی درباره ی جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، خواهیم نوشت.